Frykter at politikerne vil strupe og utarme handelen på Høyda

Høyda Utvikling reagerer sterkt på at et enstemmig formannskap i Moss kommune har vedtatt å foreslå at handelen på Høyda over tid skal nedskaleres.

(Artikkel fra Moss Avis, 20.12.20.)

– Hva er dette for et signal å sende ut til 200 virksomheter med 1500 ansatte innen handel og service på Høyda-området? Er det slik at man over tid vil strupe og utarme handelsvirksomheten her oppe? Det vil Moss totalt sett tape stort på!

Det sier daglig leder Finn Grønseth og styreleder Espen Klevmark i Høyda Utvikling.

Det er i planprogrammet for en ny kommunedelplan for Høyda, som politikerne enstemmig sendte ut på høring i oktober, det framgår:

«Handel nedskaleres over tid for i større grad å tilpasses bydelens lokalbehov.»

Seigpining

Nedskaleringen begrunnes dels i ønsket om å skape attraktive og gode bymiljøer i denne nye bydelen, dels i at «det er vesentlig at utviklingen langs Varnaveien og Rabekkgata ikke gir større konkurranse med Moss sentrum».

– Det er oppsiktsvekkende at det legges slike føringer allerede i planprogrammet. Retningen for Høyda burde jo heller blitt diskutert i selve planprosessen, sier Grønseth og Klevmark.

De sier at de har hørt om kommuner som ønsker å nedskalere industri, men at de aldri har hørt om kommuner som ønsker å nedskalere service og handel. – At det ikke tillates økning er noe helt annet, det er fair å diskutere.

– Om vi til faktisk ender opp med en kommunedelplan for Høyda som sier at handelen skal nedskaleres, vil det bety at utviklingen innen handel og service på Høyda strupes. Det vil gi en langsom utarming av handels- og servicetilbudet i området og hindre hver enkelt forretning å foreta selv ombygging og fornyelse av samme areal, mener duoen.

– Moss vil tape

Toppene i Høyda Utvikling er sikre på at det vil koste Moss dyrt å bremse Høyda for å redde sentrum.

– Mindre handel på Høyda vil kanskje gi rom for en økning på en håndfull næringsdrivende i sentrum. Men totalt sett vil det innebære at handel og service i Moss kommune totalt sett vil tape veldig mye i både omsetning og arbeidsplasser. For til Høyda kommer det i dag kunder fra Follo i nord til langt nedover i Østfold i sør. Disse kundene – og sikkert også en god del mossinger – vil søke til andre lett tilgjengelige og store handelsområder i andre byer og kommuner dersom tilbudet på Høyda nedskaleres, advarer Høyda-toppene.

Støtter sentrum

De understreker at at de støtter et levende sentrum i Moss.

– Det bygges mange boliger på Høyda. Og det er viktig for både de som allerede bor i området i dag og de som vurderer å flytte hit, at Moss er en by med et kult og attraktivt sentrum. Men sentrum og Høyda bør ikke settes opp mot hverandre, advarer Høyda-toppene.

De påpeker at ulike områder har vekst i forskjellige perioder, og er overbevist om at det er rom for offensive satsinger både i sentrum og på Høyda.

– Ingen drabantby

I tillegg viser de til at med dagens boligmarked, så kunne de store eierne på Høyda tjent vel så mye på ren boligutvikling, som på en fortsatt satsing på service og industri.

– Men eiendommene langs Varnaveien og Rabekkgata verken er eller skal være rene boligområder, slik som på Øreåsen. Høyda skal jo ikke bli en drabantby, området er og skal det være en god bydel med både bolig, service og handel, framholder daglig leder og styreleder i Høyda Utvikling.

Ordføreren beroliger

Etter å ha samrådd seg med administrasjonen, som utarbeidet forslaget til planprogram, svarer ordfører Hanne Tollerud (Ap):

– Moss har som mål å være en næringsvennlig og attraktiv kommune for eksisterende og nye bedrifter og virksomheter. Vi er svært opptatt av å ivareta hensynet til eksisterende arbeidsplasser på Høyda, og det har vært praksis for å jobbe for å finne gode løsninger for å kunne videreutvikle eksisterende virksomheter, ved for eksempel riving/gjenoppføring eller flytting av bygg, men ikke utvidelser for ny detaljhandel. Og et bygg som er godkjent for handel kan bytte handelskonsepter og oppgradere bebyggelsen.

Nasjonale føringer

Tollerud viser også til nasjonale og regionale føringer:

– Forbud mot nyetablering av annen detaljvarehandel enn arealkrevende varehandel på Høyda har vært fastsatt gjennom den nasjonale kjøpesenterbestemmelsen siden 2008. Denne opphørte i 2018 og ble erstattet av en regional bestemmelse som forbyr detaljhandel utenfor sentrum, ut over det som dekker det lokale behovet. Føringene i planprogrammet for Høyda er en oppfølging av nasjonale og regionale føringer og føringer i kommuneplanens samfunnsdel og forslag til arealdel.

– Området for avlastningshandel er derfor foreslått redusert i forslaget til kommuneplanens arealdel. Dette betyr at kommunen ikke lenger åpner for nye etableringer av arealkrevende varer som byggevarehandel, gartneri, hvitevarer og motorkjøretøy langs deler av Varnaveien og Rabekkgata.

– Må ta hensyn til hverandre

Tollerud påpeker at handelsnæringene i Moss, som ellers i landet, er under kraftig endring med sterk konkurranse fra nett- og grensehandel, noe som påvirker handel både på Høyda og i sentrum.

– I det videre arbeidet blir det viktig å vurdere hvordan man kan videreutvikle en attraktiv bydel som styrker næringslivet og bokvalitetene på Høyda samtidig som man tar hensyn til målet om at Moss sentrum skal videreutvikles til et levende og attraktivt senter for opplevelser, kultur, handel og service. Det å finne en god funksjonsdeling og kommunikasjon mellom sentrum og Høyda vil stå sentralt i planarbeidet.

– I planprogrammet framgår det at man vil legge til rette for økt andel boliger, men også at det er viktig å se på hvordan eksisterende og nye arbeidsplasser, næringsvirksomheter og tjenesteyting kan ivaretas, videreutvikles og innpasses i området.

Vil ha medvirkning

Høyda Utvikling har sendt sine synspunkter som høringsinnspill til planprogrammet.

– Innspillet vil bli vurdert i forbindelse med sluttbehandling av planprogrammet. Vi setter stor pris på denne type innspill til planarbeidet, da samarbeid vil være avgjørende for å få til en god utvikling på Høyda, sier ordføreren og forsikrer:

– Kommunen tar sikte på å gjennomføre en planprosess med fokus på medvirkning og samarbeid med beboere, utbyggere og næringslivet på Høyda.

2023-01-19T12:39:52+01:00

Share This Story, Choose Your Platform!

Gå til toppen